Hrvatske šume, obavijest građanima – Skrećemo Vam pažnju da je u tijeku tzv. proljetni kritični period od izbijanja šumskih požara. Tlo u šumi je prekriveno suhim listincem, prizemno zeljasto rašće tek se mjestimično počinje javljati, a šumske čistine i livade su prekrivene suhom travom.
Sve to, uz porast temperature zraka te učestalost suhih, proljetnih vjetrova, stvara povoljne uvjete za nastanak i brzo širenje šumskih požara. Glavni uzrok dosadašnjih šumskih požara na našem području je nepažljivo i neodgovorno paljenje korova na njivama kao i neodgovorno paljenje vatre u šumi.
1. Paljenje korova, kukuruzišta i strništa zabranjeno je na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume/ Zakon o šumama NN br. 79/15
2. Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi, osim na mjestima koje odobri Šumarija, uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite/Zakon o šumama NN br. 79/15
Podržavanjem ovih mjera od strane građana bitno će se smanjiti mogućnost izbijanja šumskih požara.

Skip to content