Upravni odjeli

Općenito

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

 

USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

 

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

 

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

 

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti
– Pododjel za proračun i financije

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.

 


Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir

 

K O N T A K T I
Pisarnica
e: pisarnica@beli-manastir.hr

 

Pročelnica
Andreja Kovač

t: +385 31 710 204
e: andreja@beli-manastir.hr

 

Administrativna tajnica gradonačelnika
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: anita@beli-manastir.hr

 

Referentica za administrativne poslove
Sajonara Findžanović

t: +385 31 710 204
e: sajonara@beli-manastir.hr

 

Referentica za uredsko poslovanje
Jasmina Tkalec

t: +385 31 710 220
e: jasmina@beli-manastir.hr

 

Spremačica
Rozalija Vereš

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

 

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
– promet na svom području,
– priprema zemljišta za izgradnju
– priprema izrade projektne dokumentacije,
– stambeni poslovi,
– priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
– implementacija navedenih projekata,
– uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
– te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

 

K O N T A K T I

e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

 

Pročelnica
Kornelija Pacanović Zvečevac
t: +385 31 710 210
e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

 

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić
t: +385 31 710 209
e: t.novak@beli-manastir.hr

 

Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
Marko Đurin
t: +385 31 710 206
e: marko@beli-manastir.hr

 

Stručni suradnik za komunalno uređenje
Stipo Brdarić
t: +385 31 710 208
e: s.brdaric@beli-manastir.hr

 

Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin
t: +385 31 710 208
e: h.durin@beli-manastir.hr

 

Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
Laura Blagus Tenjeri
t: +385 31 710 207
e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

 

Stručna suradnica za projekte
Ana Rebrina
t: +385 31 710 218
e: a.rebrina@beli-manastir.hr

 

Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
Ivana Vadlja Feher
t: +385 31 710 206
e: i.feher@beli-manastir.hr

 

Viša stručna suradnica za projekte
Ana Barišin Jeger
t:
e: a.jeger@beli-manastir.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun,financije i društvene djelatnosti

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

– poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
– poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
– izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
– razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
– obavljanje računovodstvenih poslova,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
– naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
– poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
– poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


K O N T A K T I

Pročelnica
Sonja Veseli

t: +385 31 710 225
e: sonja@beli-manastir.hr

 

Voditeljica pododjela za financije
Katica Krušelj

t: +385 31 710 224
e: katica@beli-manastir.hr

 

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti

 Zdenko Topalović
t: +385 31 710 202
e: zdenko@beli-manastir.hr

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti II
– Mladen Vargek

t: +385 31 710 215
e: mladen@beli-manastir.hr

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Petar Tokić

t: +385 31 710 214
e: petar@beli-manastir.hr

 

Referentica za blagajnu i proračunske rashode
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 223
e: snezana@beli-manastir.hr

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205
e: zvezdana@beli-manastir.hr

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Marica Knežević

t: +385 31 710 216
e: marica@beli-manastir.hr

 

Referentica za obračun plaća i naknada

Skip to content