Upravni odjeli

Općenito

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

 

USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

 

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

 

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

 

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti
– Pododjel za proračun i financije

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

 

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.

 


Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir

 

K O N T A K T I
Pisarnica
e: pisarnica@beli-manastir.hr

 

Pročelnica
Andreja Kovač

t: +385 31 710 204; +385 31 710 203

 

Viši stručni suradnik za kadrovske poslove i uredsko poslovanje

– Ivana Radmanić
t: +385 31 710 203

Viša referentica za kadrovske poslove i uredsko poslovanje
– Jasmina Pšeničnik

t: +385 31 710 220

 

Referentica za stručne poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
– Sajonara Findžanović

t: +385 31 710 203

 

Administrativna tajnica gradonačelnika
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200

 

Spremačica
Rozalija Vereš

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

 

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
– promet na svom području,
– priprema zemljišta za izgradnju
– priprema izrade projektne dokumentacije,
– stambeni poslovi,
– priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
– implementacija navedenih projekata,
– uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
– te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

 

K O N T A K T I

e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

 

Pročelnik
– Marko Đurin
t: +385 31 710 210

 

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić
t: +385 31 710 209

 

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Anja Lončarić
t: +385 31 710 218

 

Viša savjetnica za gradnju, komunalno i prostorno uređenje

– Ana Barišin Jeger
t: +385 31 710 218

 

Viša stručna suradnica za projekte
– Ana Rebrina
t: +385 31 710 207

 

Viša stručna suradnica za upravne i imovinsko-pravne poslove
– Ivana Vadlja Feher
t: +385 31 710 206

 

Viši referent za komunalno redarstvo
– Bojan Bolšec
t: +385 31 710 208

 

Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin
t: +385 31 710 208

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun,financije i društvene djelatnosti

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

– poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
– poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
– izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
– razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
– obavljanje računovodstvenih poslova,
– vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
– naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
– poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
– poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


K O N T A K T I

Pročelnica
Sonja Veseli

t: +385 31 710 225

 

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti

– Petar Tokić
t: +385 31 710 214

 

Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
– Mladen Vargek

t: +385 31 710 215

 

Viša savjetnica za financije
Laura Blagus Tenjeri

t: +385 31 710 217

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 224

 

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Denis Čeh

t: +385 31 710 224

 

Referentica za blagajnu i proračunske rashode
Svetlana Vakanjac

t: +385 31 710 223

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205

 

Referentica obračuna i naplate prihoda
Antonia Brenčun Jurenec

t: +385 31 710 216

 

Referentica za obračun plaća i naknada
Tina Vida

t: +385 31 710 219

 

Skip to content