ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA POJEDINACA

 

Grad Beli Manastir kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno Uredbi 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), na zakonit, pošten i transparentan način. Grad obrađuje samo primjerene i relevatne osobne podatke, ograničene na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Svrha i pravni temelj obrade

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih i ugovornih obveza Grada, te radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili radi izvršavanja službene ovlasti, te po privoli ispitanika.

Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka pojedinaca su zakonski i podzakonski propisi kojima se regulira i uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i posebni zakonski i podzakonski propisi kojima se reguliraju i uređuju pitanja iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave (socijalna skrb, komunalna naknada, komunalni doprinos, prostorno uređenje, financiranju jedinica lokalne samouprave, lokalnim izborima, savjetima mladih, pravima nacionalnih manjina, poljoprivrednom zemljištu i dr.), zakonski propisi o radu i zaštiti na radu, ali i opći akti Grada.

Grad osobne podatke pojedinca dijeli s tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima, financijskim institucijama i drugima kada je to potrebno i u opsegu u kojem je to potrebno u svrhu izvršavanju zadaća od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ugovorne obveze, te po privoli ispitanika.

Evidencije osobnih podataka

Grad osobne podatke pojedinaca pohranjuje u evidencije u kojima se nalaze samo oni podaci koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Evidencije osobnih podataka vode se u analognom i elektronskom obliku, te se štite organizacijskim i tehničkim mjerama od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Osobni podaci pojedinaca u evidencijama Grada čuvaju se dok za to postoji potreba, nakon čega se brišu. Duže pohranjivanje osobnih podataka moguće je samo radi javnog interesa, arhiviranja, znanstvenog i povijesnog istraživanja i u statističke svrhe.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom samo uz pisanu privolu zakonskog zastupnika maloljetnog ispitanika ili njegovog skrbnika.

Videonadzor zgrade i javnih površina

Grad Beli Manastir radi sigurnosti ljudi i imovine, te radi smanjenja izloženosti istih riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja u vezi s radom koristi videonadzor zgrade u Belom Manastiru, Kralja Tomislava 53, kao i videonadzor javnih površina na području Grada i to: pješačke zone Trga slobode, dječjeg igrališta u sklopu Trga slobode, te Nadzorno informacijski centar Šećeransko jezero.

Snimke iz navedenih videonadzora nalaze se na snimaču koji je zaštićen na zakonom propisan način, a pristup i obrada navedenih podataka vrši se sukladno Pravilniku o korištenju sustava videonazora.

Dužnosti Grada u vezi s osiguranjem pristupa

Grad je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev izdati potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, te ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru.

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Grada radi ostvarivanja prava na:

  • pristup,
  • ispravak
  • brisanje (pravo na zaborav),
  • ograničenje obrade,
  • prenosivost podataka,
  • prigovor

Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Grad Beli Manastir, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir ili na adresu elektroničke pošte: zastita.podataka@beli-manastir.hr .

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka, imenovana od gradonačelnika Grada Belog Manastira, je:

Ivana Dujković, mag. iur.

Kontakt podaci:

Telefon: 710-203

e-mail adresa: zastita.podataka@beli-manastir.hr

 

 

 

 

 

Skip to content