Dana 03. listopada 2013. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 9,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru. Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu Umjetničke škole Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje Beli Manastir, a odbijena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sljedećih trgovačkih društava: “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir, “Baranjski vodovod” d.o.o. Beli Manastir, “Poduzetnički centar Beli Manastir” d.o.o., “Radio Baranja” d.o.o. Beli Manastir i “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I-VI. 2013. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05. do 31.08.2013. godine.

Nadalje, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i sljedeće akte:

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora.

Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

Zaključak o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zaključak o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na k.č.br. 3040/8, u naravi oranica Našička ulica, površine 1.499 m2 k.o. Beli Manastir – Poslovna zona Beli Manastir.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2013./2014. godinu.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku 2013./2014. godinu.

Zaključak o ustupanju autocisterne (vatrogasnog vozila VP 10 000/500) interni tip C bez naknade Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira.

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika Rόberta Jankovicsa u svezi izmjena članka 83. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Izvješća i donesene akte možete pronaći u Službenom glasniku broj 7/2013

Skip to content