Dana 15. srpnja 2013. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća ustanova Grada Belog Manastira Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

Također Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu, kao i Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira i Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu.

Gradsko vijeće je usvojilo i Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 30.04.2013. godine, te donijelo Rješenje o imenovanju delegata Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina – Vukovar.

broj 6_13

Skip to content