Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira kako bi se važeći opći akt uskladio sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 98/19).

Naime, u okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta “Unaprjeđenje javne uprave”, mjere “Decentralizacija i racionalizacija državne uprave” te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 66/19), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerena je većina poslova koje su dosada obavljali uredi državne uprave u županijama, a koji su od 1. siječnja 2020. godine prestali postojati. Zbog navedene reforme izmjenjen je paket od 60-ak posebnih zakona, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Jedan od njih je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 98/19), koji člankom 16. propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama navedenog Zakona.

Naime izmjenom članka 61.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi promijenjena je odredba kojom se žalba protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora podnosila nadležnom uredu državne uprave, tako da se po važećem zakonu sada podnosi upravnom tijelu u županiji.

Nacrtom Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira usklađuje se važeća Odluka s navedenom izmjenom Zakona, te se detaljnije uređuju druge odredbe važeće odluke sukladno Zakonu o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj: 144/12, 121/16 i 98/19).

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira i do 15. veljače 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

 

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content