Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira kako bi se navedeni opći akt uskladio sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 98/19).

Naime, u okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta “Unaprjeđenje javne uprave”, mjere “Decentralizacija i racionalizacija državne uprave” te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 66/19), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerena je većina poslova koje su dosada obavljali uredi državne uprave u županijama, a koji su od 1. siječnja 2020. godine prestali postojati. Zbog navedene reforme izmjenjen je paket od 60-ak posebnih zakona, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Jedan od njih je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 98/19), koji člankom 16. propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama navedenog Zakona.

Naime, izmjenom članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi promijenjena je odredba kojom se statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od dana donošenja dostavljaju predstojniku ureda državne uprave u županiji, na način da se po važećem zakonu dostavljaju nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Naime, izmjenom članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi promijenjena je odredba kojom se statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od dana donošenja dostavljaju predstojniku ureda državne uprave u županiji, na način da se po važećem zakonu dostavljaju nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i do 17. veljače 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut i Poslovnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

 

Nacrt Prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content