Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statuta Grada Belog Manastira kako bi se ispunila obveza usklađivanja statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 98/19).

Naime, u okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta “Unaprjeđenje javne uprave”, mjere “Decentralizacija i racionalizacija državne uprave” te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 66/19), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave povjerena je većina poslova koje su dosada obavljali uredi državne uprave u županijama, a koji su od 1. siječnja 2020. godine prestali postojati. Zbog navedene reforme izmjenjen je paket od 60-ak posebnih zakona, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Jedan od njih je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 98/19), koji člankom 16. propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama navedenog Zakona.

Naime, obzirom da je važeći Statut mijenjan i dopunjavan dosad u tri navrata, prvi put 2009. godine, drugi put 2013. godine i treći put 2018. godine, te da su dosad izrađena već dva pročišćena teksta istoga Statuta, prvi put 2013. godine i drugi puta 2019. godine, sukladno nomotehničkim pravilima predlaže se izrada novoga Statuta.

Nacrt Prijedloga Statuta Grada Belog Manastira koncipiran je na način da je zadržan veći dio odredaba trenutno važećeg Statuta, koje su usklađene ili dopunjene s odredbama važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te drugih pozitivnih zakonskih propisa koji propisuju lokalne izbore te održavanje lokalnog referenduma. Nacrtom prijedloga Statuta Grada Belog Manastira utvrđuje se pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana Grada Belog Manastira, samoupravni djelokrug, obilježja Grada, javna priznanja, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, zaštita prava nacionalnih manjina, mjesna samouprava, tijela Grada, upravna tijela Grada, imovina i financiranje Grada, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, akti Grada i nadzor zakonitosti, njihova objava i stupanje na snagu, javnost rada te druga pitanja važna za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Grada.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statuta Grada Belog Manastira i do 17. veljače 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut i Poslovnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Statuta Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje. U obrazloženju Prijedloga Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

 

Nacrt Prijedloga Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content