Kako bi se osiguralo ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Grada Belog Manastira, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Grad pri upravljanju i raspolaganju imovinom nužno je donijeti odgovarajuću strategiju upravljanja imovinom. U tu svrhu Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 30. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine je donijelo Odluku o izradi Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje od 2020. do 2026. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 5/20).

Kako bi se uspješno proveo postupak upravljanja i raspolaganja imovinom kroz izradu Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira, te praćenje provedbe i realizacije Strategije formirano je tijelo za izradu Strategije upravljanja imovinom.

Na izradu i donošenje Strategije na odgovarajući način se primjenjuju pravila o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Stoga se predložena Strategija oslanja na Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18), Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013.- 2017. godine („Narodne novine“, broj 76/13), Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025 („Narodne novine“, broj 96/19) te na odredbe i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, a prilikom izrade dokumenta korišten je i Priručnik za upravljanje imovinom u jedinicama lokalne i područne samouprave iz 2004. godine.

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Belog Manastira. Upravljanje i raspolaganje imovinom temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, ekonomičnosti i odgovornosti. Upravljanje imovinom predstavlja proces održavanja i stvaranja vrijednosti kroz najveće moguće povećanje prihoda, kontrolu izdataka, upravljanje rizicima, udovoljavanje regulatornih zahtjeva i osiguranje prikladnog fizičkog održavanja imovine. Svaka imovina ima potencijal za stvaranje gospodarskih koristi. Posao upravitelja imovinom je osigurati potpunu uporabu imovine unutar pravnih i gospodarskih ograničenja, te osigurati da vlasnik ima onoliko koristi koliko to tržište omogućava. Upravljanje imovinom definira se kao proces odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa stjecanjem, korištenjem ili raspolaganjem nekretninama.

Upravljanje imovinom proces je kojim se osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate uključujući tijek novca i povećanje vrijednosti.

Kao najvažniji ciljevi za raspolaganje i upravljanje imovinom postavljaju se:

  • učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Belog Manastira
  • učinkovito upravljanje vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Belog Manastira
  • sveobuhvatna evidencija imovine Grada Belog Manastira
  • konstantno ažuriranje postojećeg Registra nekretnina

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. godine i do 27. studenoga 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. godine koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. godine bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. godine možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 30. studenoga 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content