JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za sklapanje partnerstva u okviru projekta:

PEER CENTAR

 

1. Predmet i cilj javnog poziva 

Grad Beli Manastir objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sklapanje partnerstva u okviru projekta: PEER CENTAR (dalje u tekstu: projekt).

Predmet ovog Javnog poziva je odabir dva provedbena partnera s područja Grada Belog Manastira za uključivanje u odabrane projektne aktivnosti projekta.

Cilj Javnog poziva je odabrati provedbene partnere koji će imati provedbene kapacitete za obavljanje odabranih projektnih aktivnosti. Ciljana skupina projekta su stanovnici Grada Belog Manastira s posebnim naglaskom na mlade do 25. godina života i mlade koji izlaze iz sustava udomiteljstva te nezaposlene osobe, uključujući dugotrajne nezaposlene. Stoga je dugogodišnje iskustvo u radu s navedenim ciljanim skupinama kriterij za odabir partnera.

Sudjelovanje u projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije u svojstvu prijavitelja kriterij je kojim se želi osigurati poznavanje projektnog ciklusa od strane potencijalnih partnera.

Cilj ovog Javnog poziva jest pronaći partnere koji, osim što zadovoljavaju navedene kriterije, na raspolaganju imaju osobe koje mogu biti zaposlene na radnim mjestima predviđenih projektom.

a. Kratak opis projekta

Grad Beli Manastir priprema prijavu projekta „PEER CENTAR“ s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika u Gradu Belom Manastiru i prigradskom naselju Šećerana kroz uključivanje djece u sustav specijaliziranog odgoja i obrazovanja, integraciju mladih u nepovoljnom položaju kroz razvoj i promociju društvenog poduzetništva na području Grada Belog Manastira.

Projekt ima više komponenti:

 • Uključivanje djece u sustav specijaliziranog odgoja i obrazovanja kroz aktivnosti Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Beli Manastir
 • Integraciju mladih u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti uspostavljanja stambene zajednice za djecu koja izlaze iz sustava udomiteljske skrbi, pokretanje hostela s praonicom rublja i kuglane kroz razvoj i poticanje društvenog poduzetništva
 • Edukativne aktivnosti za pripadnike ciljne skupine i stručnjake

 

b. Opis glavnih aktivnosti projekta

Obzirom na složenost planiranih zadataka, projektne aktivnosti su podijeljene u više projektnih elemenata, a sudjelovanje partnera potrebno je u sljedećim elementima:

Element: Provedba aktivnosti uspostave stambene zajednice s hostelom, praonicom rublja i bowling kuglanom te senzibiliziranje javnosti o potrebama mladih koji izlaze iz sustava udomiteljske skrbi

Glavni cilj ovog elementa je osigurati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga za ciljnu skupinu na način da im se osigura stambeni prostor, osiguraju preduvjeti za rad i volontiranje na području društvenog poduzetništva u hostelu, praonici rublja i bowling kuglani te osiguraju dodatni edukativni i zabavni sadržaji tijekom trajanja projekta.

Element: Edukacija pripadnika ciljne skupine i stručnjaka
Glavni cilj ovog elementa je osigurati raspoloživost i dostupnost edukativnih usluga na pripadnike ciljnih skupina – osobe mlađe od 25 godina, mlade koji izlaze iz sustava udomiteljske skrbi i nezaposlene osobe te edukacije za stručnjake iz područja brige o mladima i socijalnoj skrbi i općenito edukacije za stručnjake koji rade s gore navedenim pripadnicima ciljnih skupina.

 

2. Uloga provedbenog partnera u projektu

U sklopu projekta traže se dva partnera za rad na aktivnostima za čije izvršenje su potrebna specifična znanja i vještine te iskustvo rada s pripadnicima definiranih ciljnih skupina. Provedbeni partneri na projektu bit će ključni dionici u provedbi projekta koji usko surađuju tijekom cijelog projektnog ciklusa s prijaviteljem.

Provedbeni partneri moraju biti organizacije koje po svojoj misiji, ciljevima, ulozi te iskustvu i dosadašnjim aktivnostima jedinstveno i nedvojbeno pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva projekta. Provedbeni partneri sudjeluju i daju doprinos u provedbi projektnih aktivnosti svojim specifičnim kompetencijama, nadležnostima i znanjima te provođenjem dodijeljenih aktivnosti pridonose ostvarenju rezultata projekta.

Uloga projektnih partnera je odgovorno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti za koje su nadležni. Odabrani provedbeni partneri i njihova uloga u projektu konačno će se definirati Sporazumom o partnerstvu u provedbi projekta sukladno pravilima
Europskog socijalnog fonda. Provedbeni partner mora u potpunosti biti usklađen s financijskim i drugim pravilima poslovanja, sukladno važećem Pravilniku o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda.

 

3. Aktivnosti partnera u Projektu

U sklopu projektnog elementa Provedba aktivnosti uspostave stambene zajednice s hostelom, praonicom rublja i bowling kuglanom te senzibiliziranje javnosti o potrebama mladih koji izlaze iz sustava udomiteljske skrbi odabrani partner bit će
zadužen za:

 • Uspostavljanje i registriranje stambene zajednice za djecu koja izlaze iz sustava udomiteljske skrbi
 • pronalaženje, izbor i uvođenje korisnika stambene zajednice
 • redovan rad stambene zajednice
 • pokretanje i organiziranje rada praonice rublja
 • organiziranje aktivnosti u bowling kuglani
 • Potrebni kapaciteti: odgajatelj u stambenoj zajednici, voditelj administrativnih i operativnih poslova stambene zajednice, hostela i bowling kuglane, voditelj hostela i recepcioner

Ovaj element projekta odnosi se na provedbu aktivnosti usmjerenih na rad s mladima koji izlaze iz sustava udomiteljstva te je upravo stoga kriterij za odabir partnera da isti ima dugogodišnje iskustvo u provedbi aktivnosti s osobama koje su u sustavu
udomiteljske skrbi ili izlaze iz njega te različitih psihosocijalnih aktivnosti.

U sklopu projektnog elementa Edukacija pripadnika ciljne skupine i stručnjaka odabrani partner bit će zadužen za:

 • Organizaciju i provedbu formalnih i neformalnih edukacija pripadnika ciljnih skupina
 • Organizaciju i provedbu edukacija zaposlenika i stručnjaka
 • Organizaciju i provedbu planiranih studijskih putovanja
 • Potrebni kapaciteti: Asistent za administrativno upravljanje aktivnostima, Asistenti za organizaciju tehničkih preduvjeta rada

Ovaj element projekta odnosi se na provedbu aktivnosti usmjerenih na rad s mladima koji izlaze iz sustava udomiteljstva i nezaposlenih osoba kako bismo im osigurali mogućnost obrazovanja i educiranja u smislu jačanja njihovih kompetencija za izlazak na tržište rada, uključujući i edukacije za samozapošljavanje te na rad sa stručnjacima na područjima socijalne skrbi, rada s mladim osobama i ostalim pripadnicima ciljnih skupina.

 

4. Obvezni kriteriji

Za obavljanje navedenih aktivnosti prijavitelji na ovaj Javni poziv treba zadovoljiti sljedeće obvezne kriterije:

1. pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj.

Pravni status prijavitelja dokazuje se uvidom u odgovarajući elektronički registar.

2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta;

3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja;

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih u točkama 2. – 4. prijavitelj uz prijavu prilaže Izjavu prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjavu o partnerstvu (Obrazac 1).

Okolnosti navedene u točki 5. prijavitelj dokazuje Potvrdom Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja, ne starijom od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga.

 

6. Kriteriji za bodovanje

U slučaju da ima više prijavitelja koji ispunjavaju obvezne kriterije, odluka će se donijeti evaluacijom pristiglih prijava koje prijavitelji trebaju dostaviti zajedno s dokumentacijom za dokazivanje obveznih kriterija (kako je opisano u točki 8).

Grad Beli Manastir će bodovati dostavljeni Prijedlog plana na način prikazan u Tablici

Tablica 1. Kriteriji za bodovanje Prijedloga plana i kratkog opisa aktivnosti:

KRITERIJI U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: Max. bodovi
Prethodno sudjelovanje u projektima Iskustvo kao prijavitelja i/ili partnera na projektima sufinanciranim sredstvima EU ili iz
drugih izvora.
5
Iskustvo u radu s ciljanom skupinom (osobe
mlađe od 25 godina, mladi koji izlaze iz sustava
udomiteljstva, nezaposlen e osobe)
Sudjelovanje i/ili organizacija aktivnosti
namijenjenih ciljanoj skupini
5
Kapacitet

Vrijedi za prijavu partnerstva u elementu Provedba aktivnosti uspostave stambene zajednice s hostelom, praonicom rublja i bowling kuglanom te senzibiliziranje javnosti o potrebama mladih koji izlaze iz sustava udomiteljske skrbi: Potencijalni partner mora imati minimalno 10-godišnje iskustvo
u radu s mladim osobama koje izlaze iz sustava
udomiteljstva te na raspolaganju imati osobe koje imaju formalno obrazovanje i visoku stručnu spremu minimalno sljedećih struka: pravnik, psiholog i socijalni radnik.

Vrijedi za prijavu partnerstva u elementu Edukacija pripadnika ciljne skupine i stručnjaka: Potencijalni partner mora imati minimalno 5-godišnje iskustvo u radu i organizaciji edukacija za gore navedene ciljne
skupine s područja Grada Belog Manastira.
Također, mora imati na raspolaganju prostorne
kapacitete za organizaciju edukacija te kadrovske kapacitete, minimalno pet osoba visoke stručne spreme iz područja društveno-humanističkih znanosti.

5

 

BODOVANJE

Bodovi se dodjeljuju u rasponu od 0 do 5 bodova za svaki kriterij, s ukupnim maksimalnim mogućim brojem od 15 bodova.

0 – Prijedlog ne ispunjava kriterij ili se ne može procijeniti zbog nedostajućih ili nepotpunih podataka.

1 – Loše. Prijedlog neadekvatno adresira kriterij ili postoje ozbiljne slabosti unutar prijedloga.

2 – Solidno. Prijedlog se općenito odnosi na kriterij, ali postoje značajne slabosti.

3 – Dobro. Prijedlog dobro adresira kriterij, ali postoje brojni nedostaci.

4 – Vrlo dobro. Prijedlog vrlo dobro adresira kriterij, ali je prisutan mali broj nedostataka.

5 – Izvrsno. Prijedlog uspješno rješava sve relevantne aspekte tog kriterija.

 

7. Postupak odabira partnera

Provjeru kriterija provodi Stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Grada Belog Manastira koje imenuje gradonačelnik. Stručno povjerenstvo razmatra svaku prijavu i gradonačelniku podnosi zajednički izvještaj o ispunjavanju kriterija i evaluaciji prijava.

Obvezni kriteriji predstavljaju nužan uvjet za uključivanja provedbenih partnera. Prijavitelji koji ispunjavaju obvezne kriterije i čiji plan bude ocijenjen s najvišim brojem bodova, bit će odabrani za partnere u projektu. Stručno povjerenstvo dodjeljuje bodove za svaki od kriterija navedenih u Tablici 1 na temelju slobodne procjene.

Odluku o odabiru donosi gradonačelnik Grada Belog Manastira na prijedlog Stručnog povjerenstva. Odluka o odabiru partnera je neopoziva i konačna. Odluku o odabiru partnera Grad Beli Manastir će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 30 dana od dana isteka trajanja Javnog poziva.

 

8. Način prijave

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje pripremom i slanjem dokumentacije kojise nalazi na stranici www.beli-manastir.hr :

Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija i ostale obrasce dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: k.zvecevac@beli-manastir.hr

Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete Javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva projekta, a na dobrobit cijele društvene zajednice Grada Belog Manastira

 

9. Trajanje Javnog poziva

Rok za dostavu prijava je ponedjeljak, 10. kolovoza 2020. godine u 8:00 sati.

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo moguće je dobiti putem e-maila: k.zvecevac@beli-manastir.hr

Skip to content