Dana 23. lipnja 2015. godine započela je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Istoga dana razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova kojima je osnivač Grad Beli Manastir: Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića ʺCvrčakʺ, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Umjetničke škole Beli Manastir.

Nakon druge točke dnevnog reda sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, te odgođena za 1. srpnja 2015. godine.

1. srpnja 2015. godine u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave nastavljena je 19. sjednica i na istoj Gradsko vijeće je donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti – održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje komunalno-urbane opreme na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Belog Manastira trgovačkom društvu Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje Ugovora o sufinanciranju nabave komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira, zatim na sklapanje Ugovora o sufinanciranju nabave sjekača-drobilice drvene mase u obliku prikolice za usitnjavanje čiste drvene mase na području Grada Belog Manastira, kao i na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave komunalne opreme – spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, te tajnim glasovanjem s Popisa važećih kandidatura izabralo 9 članova i 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira na mandat u trajanju od tri godine.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.2015. godine do 30.04.2015. godine.

Svi akti doneseni na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content