Sukladno reaktivaciji određeni h aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turističkih agencija preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

 

Poslovnice turističkih agencija

 

1.1. Ulazni i radni prostor

 
Vidljive obavijesti. Za sve zaposlenike i stranke koji ulaze u poslovnicu, prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivo m je mjestu potrebno postaviti obavijest o obve zi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti. 

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u poslovnicu, kao i na pultovima, strankam a treba biti dostupan dozator s dezinfekcijski m sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugim sredstvom dokazanog virucidnog djelovanja za ruke, uz istaknutu obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. 

Prozračivanje. Sve je prostorije potrebno učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja treba i zbjegavati. 

Čišćenje i održavanje. Površine koje se često dodiruju kao što su POS terminali, blagajne, računala, kvake, rukohv ati i druge površine koje stranke češće dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati. 

Sanitarni čvorovi. Potrebno je osigurati učestalije čišćenje, dezinficir anje i prozračivanje sanitarnih čvorova. Strankama koje koriste toalet u poslovnici pot rebno je omogućiti odgovarajuću higijenu i dezinfekciju ruku. 

1.2. Zaštita djelatnika i stranaka

 
Nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenika svakodnevnim mjerenjem temperature. 
Prije dolaska na posao svi će zaposlenici izmjeriti temperaturu kod kuće u jutarnjim satima te neće doći na posao ako je viša od 37,2 oC i/ili ako imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici će se telefonski javiti poslo davcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine te neće dolaziti na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.

Broj zaposlenika. U poslovnici treba biti najmanji mogući broj zaposlenika u isto vrijeme. Ako je moguće, rad je potrebno organizirati u dvije smjene na način da između prve i druge smjene bude vremenski razmak u trajanju od pola sata koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora i ra dnih površina. 

Broj stranaka. U poslovnici je potrebno ograničiti broj stranaka. Nakon što u objekt uđe dozvoljeni broj stranaka, daljnji ulasci mogući su tek po izlasku jedne od stranaka i to na način da na jednu stranku koja izađe jedna smije ući. 

Fizički razmak. Ako je moguće, potrebno je osigurati prostornu udaljenost radnih mjesta zaposlenika od 1,5 m, a ako nije moguće, potrebno je osigurati korištenj e maski za lice. Ako je moguće, osigurati prostornu udaljenost od 1,5 m između zaposlenika i stranke prilikom međusobne komunikacije. 

Zaštitna oprema. Osoblje treba prilikom interakcije sa strankom korist iti maske za lice koja prekriva nos i usta te im treba biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredst vo kojim će redovito dezinficirati ruke. Maske za lice i dezinfekcijska sredstva za zaposlenik e dužan je osigurati poslodavac. 

Beskontaktno plaćanje. Omogućiti i savjetovati strankama beskontaktn o plaćanje karticama. POS terminal i pisač savjetuje se približiti strankama kako bi se održ ala fizička udaljenost djelatnika i stranke tije kom unosa PIN-a i izdavanja računa. POS term inale i pisače nakon svake transakcije potrebno je prebrisati dezinfekcijskim sredstvom. 
 

Prijevoz putnika u organizaciji turističke agencije

 

Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom izleta putnika u organizaciji turističkih agencija tijekom epidemije koronavirusa radi zaštite posade i putnika uz popunjenost vozila s poštovanjem fizičkog raz maka od 1,5 m.
 

2.1. Prijevoz putnika autobusima, osobnim vozilima ili kombijima

 

Vidljive obavijesti. Na ulasku u prijevozno sredstvo potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridržavanja fizičkog razmaka (svako drugo sjedalo treba ostati slobodn o, na način da putnici sjede dijagonalno jedan iza drugoga – cik-cak), nošenja maski za lice i dezinfekcije ruku. Agencija je dužna upozo riti putnike prije polaska na put da su dužni osi gurati vlastite maske, rukavice i dezinficijense, ali i osigurati im iste ako ih nisu ponijeli. Agencija je dužna osigurati maske za lice i rukavice s vojim djelatnicima. 
Higijena ruku. Kad god je moguće, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, koristiti dezinfe kcijska sredstva koja sadrže 70 % alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelova nja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ul aska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidno uprljane, te u svim ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Na ulazu u vozilo na ra spolaganju mora biti dezinfekcijsko sredstvo, a pri ulazu u autobus potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).
 
Higijena vozačkog mjesta. Održavajte čistoću kabine vozačkog mjesta i s voju radnu okolinu – kabinu tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sa sredstvom za dezinfek ciju površina. Osobito prebrišite površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča i sl. 

Vožnja s maskom. Ako vozaču nošenje maske ne ometa sigurnu vožnju, preporučljivo je da nosi masku tijekom vožnje. Masku za lice treba redovito mijenjati, a obvezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske ruke treba opr ati toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem. 

Higijena i klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno čistiti i dezinficirati nakon svake vožnje, pri čemu je posebnu pozornost potrebno obratiti na na slone za glavu i ruke putnika, rukohvate na vratima te prozorska stakla. Putnički je prostor potrebno redovito prozračivati prilikom stajanja na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja potrebno je izbjegavati. Općenita preporuka za zatvorene prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporuča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencij alno zaraznih čestica. 

Kontakt s putnicima. Potrebno je održavati fizički razmak od 1,5 m u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke. 

2.2. Izleti putnika turističkim brodovima

 

Vidljive obavijesti. Potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridržava nja fizičkog razmaka, nošenja maski za lice u zatvorenom prostoru turističkog broda i dezinfekcije ruku prilikom ukrcaja. Agencija je dužn a upozoriti putnike prije polaska na put da su dužni osigurati vlastite maske za lice, rukavice i dezinficijense, ali i putnicima osigurati iste ako ih nisu ponijeli. Agencija je dužna osigurati maske za lice i rukavice svojim zaposlenicima. 

Higijena ruku. Kad god je moguće, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, koristiti dezinfe kcijska sredstva koja sadrže 70 % alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelova nja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ul aska u brod, nakon izlaska iz broda, nakon post upaka čišćenja broda ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Dezinfekcijsko sredstvo mora bi ti na raspolaganju na ulazu u brod, a pri ukrcaju na brod potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).

Higijena i klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno čistiti i dezinficirati nakon svake vožnje, pri čemu je posebnu pozornost potrebno obratiti na na slone za glavu i ruke putnika, rukohvate na v ratima te prozorska stakla. Putnički je prostor potrebno redovito prozračivati prilikom stajanja na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja potrebno je izbjegavati. O pćenita preporuka za zatvorene prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju v entilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Prep oruča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencij alno zaraznih čestica. 

Kontakt s putnicima. Potrebno je održavati odgovarajući fizički razmak od 1,5 m u svakodnevnom društve nom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke. 
 
Voditelji putovanja i turistički vodiči 
Nadzor nad zdravstvenim stanjem svakodnevnim mjerenjem tempe rature. Prije početka rada svi će zaposlenici izmjeriti temperaturu u jutarnjim satima te neće početi raditi ako im je viša od 37,2 oC i/ili imaju respiratorne tegobe. Kod poviše ne temperature i/ili respiratornih tegoba s p ovišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici će se telefonski javiti poslodavcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine i neće početi raditi dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.
 
Kontakt sa strankama. U interakciji s putnicima i drugim zaposle nicima potrebno je održavati odgovarajući fizički razmak od 1,5 m te koristiti masku za lice koja prekriva nos i usta. Voditeljima putovanja/vodičima na raspolaganju treba biti dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. 

Održavanje audioopreme. Voditelj putovanja/vodič odgovoran je za prikupljanje, čišćenje i dezinfekciju bežičnih audiosetova prije i nakon svakog korištenja.

Skip to content