Stanouprava“Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, klasa:371-01/98-01/02, Ur.br: 2100-01-01-98-1, od 30.03.1998. godine. Javnobilježničkom Izjavom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću koju je po ovlaštenju potpisao tada predsjednik Gradskog vijeća, izvršena je registracija Društva kod Trgovačkog suda u Osijeku, Rješenjem istog suda Tt-98/768-4 od 25. lipnja 1998. godine.
Sjedište Društva je na adresi 31300 Beli Manastir, ulica Kralja Tomislava 53.
Organi Društva su: Uprava – direktor, nadzorni odbor i Skupština.
Temeljni kapital društva je 36.191,93 kune.

Djelatnosti

Kao prinudni upravitelj temeljem clanka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, „Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir obavlja poslove prinudne uprave održavanja zgrada na podrucju Grada Belog Manastira, Opcine Darda, Opcine Bilje, Opcine Kneževi Vinogradi, Opcine Draž, Opcine Popovac, Opcine Ceminac, Opcine Petlovac i Opcine Jagodnjak.

U sustavu upravljanja stambenim i poslovnim fondom, kod „Stanouprave” d.o.o. Beli Manastir kao upravitelja zgrada nalazi se ukupno 1829 stanova i 73 poslovna prostora.

Registrirana djelatnost Društva je:

  1. poslovanje nekretninama
  2. čiščenje svih vrsta objekata
  3. promet nekretninama, osim nekretnina u vlasništvu Grada
  4. gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
  5. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
  6. upravljanje kotlovnicama
  7. opskrba toplinskom energijom
  8. organizacija usluge smještaja i prehrane u sklopu organiziranog odmora djece u
    ugostiteljskom objektu zatvorenog tipa – odmaralištu za djecu

Kontakti

“Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir
    Ulica Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir
e-mail: stanouprava@stanouprava.hr
web adresa: www.stanouprava.hr
     
  Direktor društva

telefoni: 031/ 701-376

031/ 705-162,

098/253-354

fax. 031/701-349

     
  Pravna služba telefon: 031/705-163
     
  Računovodstvo telefon: 031/705-161
     
  Služba tehničkih poslova telefon: 031/705-163
Skip to content