NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalnog reda s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 130. stavak 2. važećeg Zakona,
jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o komunalnom redu u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.
Trenutno važeća Odluka o komunalnom redu donesena je 2015. godine uz izmjene 2018. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 6/15 i 4/18) i istom je propisan komunalni red na području Grada Belog Manastira, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je bio na snazi do 4. kolovoza 2018. godine („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Kroz provedbu ovog Zakona, u dijelu koji se odnosi na komunalni red, a poglavito na postupanje komunalnih redara, uočeni su određeni nedostaci koji su posljedično ograničavali obavljanje samog nadzora, a time i izvršavanje komunalnog reda sukladno propisanom. Prije svega, tim zakonskim propisom nije bila predviđena baš nikakva mogućnost da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, a što je stupanjem na snagu važećeg Zakona koji propisuje navedenu mogućnost, omogućeno, čime su komunalni redari stavljeni u daleko povoljniji položaj po pitanju vršenja nadzora nad provedbom komunalnog reda što bi u konačnici trebalo imati odraza i na podizanje nivoa primjene komunalnog reda od strane građana na višu razinu u odnosu na trenutno stanje.
Važeći Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine je osigurao sve normativne uvjete za poboljšanje uvjeta za provedbu komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave uz manje terminološke razlike u odnosu na određenja utvrđena prethodnim Zakonom. Tako je važeći Zakon umjesto termina „javne površine“ kako je bilo u prethodnom Zakonu, upotrijebio termin „površine javne namjene“. Nadalje, novim Zakonom proširena je primjena odredbi komunalnog reda i na zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razliku od određenja propisanog prethodnim Zakonom koja su se odnosila samo na javne površine, odnosno površine javne namjene kako ih poznaje važeći Zakon, posebice u odnosu na gospodarsko korištenje istih tj. njihovo davanje u zakup i na privremeno korištenje. Što se tiče ostalih određenja važećeg Zakona koja se odnose na sadržaj odluke o komunalnom redu, ista su već bila sadržana u gotovo svim odlukama o komunalnom redu jedinica lokalne samouprave, pa tako i u trenutno važećoj gradskoj Odluci o komunalnom redu.
Zaključno, najveći dio trenutno važeće Odluke o komunalnom redu nije izmijenjen, već su njene odredbe prenesene u predloženu Odluku. Međutim, zbog zakonske obveze donošenja nove odluke o komunalnom redu u roku od godine dana od njegova stupanja na snagu tj. do 4. kolovoza 2019. godine, bilo je potrebno predložiti novu Odluku o komunalnom redu, koja je, kako je već navedeno, u biti trenutno važeća Odluka s nekim manjim izmjenama i dopunama, kao što su promjena termina „javna površina“ u termin „površina javne namjene“, proširenje primjene odredbi o komunalnom redu i na zemljište u vlasništvu Grada, propisivanje načina držanja životinja na području Grada u sklopu dijela Odluke koji se odnosi na odredbe o uređenju naselja, manje izmjene postojećih rješenja za koje je praksa u primjeni istih pokazala potrebu za preciznijim i jasnijim određenjima, te u konačnici nomotehničko usklađivanje cijelog teksta sukladno odredbi članka 104. važećeg Zakona u odnosu na redoslijed odredbi u Odluci.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu i do 13. lipnja 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom redu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom redu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga o komunalnom redu možete preuzeti ovdje.
Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 17. lipnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

 

Skip to content